zawarte dnia 2023-02-09 (dalej „Uzgodnienia”), pomiędzy:

 • Janem Orlikiem, zwanym dalej „Współadministratorem 1”, a
 • Arkadiuszem Wieczorkiem, zwanym dalej „Współadministratorem 2”,

zwanymi łącznie „Stronami” lub „Współadministratorami”, a każdy z osobna także Stroną.

Preambuła

Strony prowadzą inicjatywę Internet. Czas działać! („ICD”), w ramach której prowadzą stronę internetową pod adresem: https://www.internet-czas-dzialac.pl/, publikują artykuły oraz podcasty, jak również prowadzą działania edukacyjne związane z prywatnością i kontrolą nad technologią.

Zgodnie z powyższym Strony przetwarzają dane osobowe osób wspierających ICD, słuchaczy podcastów, osób kontaktujących się ze Współadministratorami oraz odwiedzających profile ICD w mediach społecznościowych, dla których Strony pozostają współadministratorami.

Strony w drodze niniejszych Uzgodnień ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), zgodnie z art. 26 RODO.

§ 1.

Cele Uzgodnień

Przedmiotem Uzgodnień jest:

 1. wspólne ustalenie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych osób wspierających ICD, słuchaczy podcastów, osób kontaktujących się ze Współadministratorami oraz odwiedzających profile ICD w mediach społecznościowych (dalej łącznie: „Podmioty danych”);
 2. ustalenie zakresów odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

§ 2.

Czynności przetwarzania danych osobowych

Strony będą przetwarzać dane osobowe Podmiotów danych w ramach następujących czynności:

 • w odniesieniu do Podmiotów danych wspierających ICD:
  • w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny, w związku z przekazaniem przez Podmiot danych wsparcia finansowego dla ICD tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu weryfikacji, czy Strony obciążają nas obowiązki podatkowe w związku z otrzymaniem od Podmiotu danych wsparcia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami podatkowymi,
  • w celu przekazania Podmiotowi danych podziękowania poprzez wyczytanie jego imienia i nazwiska/nicka w podcaście Współadministratorów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • w odniesieniu do Podmiotów danych kontaktujących się z ICD:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w odniesieniu do Podmiotów danych publikujących komentarze na stronie internetowej:
  • w celu opublikowania danych wraz z komentarzem - na podstawie zgody Podmiotu danych wyrażonej poprzez przekazanie tych danych Stronom, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • w odniesieniu do Podmiotów danych odwiedzających profile ICD w mediach społecznościowych:
  • w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych oraz publikowania podcastów w mediach, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów portali i informowania o aktywności ICD, promowaniu różnych wydarzeń, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • w celu prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych oraz kanałów w mediach, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w odniesieniu do Podmiotów przesyłających wnioski o realizację praw wynikających z RODO:
  • na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
  • w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Strony w terminie ustosunkowały się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§ 3.

Realizacja praw Podmiotów danych

W celu umożliwienia Podmiotom danych realizacji swoich praw przyznanych przepisami RODO, uruchomiony zostaje adres e-mail: kontakt@internet-czas-dzialac.pl

§ 4.

Odpowiedzialność Stron za realizację obowiązków wynikających z RODO oraz czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za:

 • ustalenie sposobu gromadzenia danych osobowych zgodnie z zasadą celowości, minimalizacji i prawidłowości danych oraz ustalenie okresów przechowywania danych;
 • zgodność z RODO treści komunikatów i informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Podmiotów danych;
 • prawidłowe działanie systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe Podmiotów danych;
 • usuwanie lub anonimizację danych Podmiotów danych;
 • przyjmowanie i obsługę zgłoszeń/żądań/zapytań od Podmiotów danych, w ramach realizacji ich praw przyznanych przepisami RODO;
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 33 RODO oraz zawiadamianie Podmiotów danych o naruszeniu, jeśli zajdzie taka konieczność stosownie do art. 34 RODO;
 • weryfikację podmiotów przetwarzających w zakresie przestrzegania przez nich przepisów RODO oraz zawarcie umów powierzenia z podmiotami przetwarzającymi, którym powierzane są dane Podmiotów danych;
 • realizację obowiązku uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania, w przypadku gdy proces pozyskiwania danych Podmiotów danych zostanie zmodyfikowany oraz stosowania domyślnej ochrony danych;
 • analizę ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem danych Podmiotów danych;

Każda ze Stron z osobna jest odpowiedzialna za:

 • wzajemne, niezwłoczne powiadamianie się o naruszeniach, które mogą skutkować koniecznością dokonania zgłoszenia organowi nadzorczemu,
 • realizację obowiązku powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub ograniczeniu przetwarzania zgłoszonego przez Podmiot danych,
 • wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz w razie potrzeby wykonywania przeglądów i aktualizacji tych środków,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osób, które dopuszczone zostaną do przetwarzania danych osobowych Podmiotów danych, a także zobowiązanie ww. osób do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których posiadają dostęp.

§ 5.

Odszkodowania i kary administracyjne

 1. W przypadku, gdy Podmioty danych poniosą szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO przez Strony, Współadministratorzy ponoszą odpowiedzialność solidarną za całą szkodę.
 2. W przypadku, gdy jedna ze Stron zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma ona prawo żądania od drugiej Strony lub podmiotów przetwarzających, które uczestniczyły w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponoszą odpowiedzialność.
 3. W przypadku, gdy jedna ze Stron naruszy przepisy RODO, inne powszechnie obowiązujące przepisy lub postanowienia Umowy, w następstwie czego w stosunku do obu Stron lub drugiej Strony zostanie wydane jakiekolwiek orzeczenie, w którym organ nadzorczy skorzysta z któregokolwiek uprawnienia naprawczego wskazanego w art. 58 ust. 2 RODO, Strona ta pokryje drugiej Stronie poniesione z tego tytułu koszty.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Uzgodnienia wchodzą w życie z dniem ich podpisania przez Strony.
 2. W sprawach nieuregulowanych Uzgodnieniami zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Uzgodnień wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Uzgodnienia stanowią inaczej.
 4. Uzgodnienia sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.