wersja obowiązująca od dnia 2023-10-31

Spis treści

 1. Postanowienia wstępne
 2. Zasady przekazywania darowizn na rzecz Fundacji
 3. Cele statutowe Fundacji
 4. Przetwarzanie danych osobowych
 5. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument (dalej: „Regulamin”) określa zasady przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji „Internet. Czas działać!” z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań wpisanej do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001049456, posiadającej NIP: 7812054633, numer REGON: 525987712 (dalej: „Fundacja”).
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę przekazującą darowiznę na rzecz Fundacji.
 3. Przekazując darowiznę, Darczyńca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://www.internet-czas-dzialac.pl/dokumenty/.

2. Zasady przekazywania darowizn na rzecz Fundacji

 1. Darczyńca przekazując środki finansowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny (dalej: „KC”). Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się przez Darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji, kosztem swego majątku.
 2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie KC, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.
 3. Darczyńca może przekazać darowiznę na rzecz Fundacji przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji, o numerze: mBank S.A.
  PL 63 1140 2004 0000 3502 8393 5929
  Dokonując darowizny, Darczyńca w tytule przelewu powinien wpisać: „Darowizna na cele statutowe”.
 4. Fundacja nie jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a tym samym nie istnieje możliwość odliczenia przez Darczyńcę wartości przekazanych darowizn od dochodu w roku podatkowym.

3. Cele statutowe Fundacji

 1. Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację działalności statutowej Fundacji.
 2. Zgodnie z §4 statutu Fundacji celami statutowymi są:
  1. upowszechnianie i obrona praw konsumentów, w szczególności praw cyfrowych, w tym poprzez powództwa przedstawicielskie,
  2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, w szczególności poprzez edukację obywateli,
  3. działanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności edukacja na temat praw i kompetencji cyfrowych, cyfrowej suwerenności, ochrony danych osobowych, w szczególności w kontekście cyfrowym,
  4. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, w tym pomoc prawna w składaniu skarg na podmioty naruszające przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa konsumentów,
  5. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w tym tworzenie i propagowanie narzędzi wzmacniających indywidualną suwerenność cyfrową, edukacja w zakresie wolnego i otwartego oprogramowania, podejmowanie działań w zakresie rozwoju wolnego i otwartego oprogramowania.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Darczyńców przez Fundację w związku z  dokonywaniem darowizny znajdują się w Polityce prywatności.

5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej https://www.internet-czas-dzialac.pl/dokumenty/ w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i  wydrukowanie. Fundacja może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiany warunków przekazywania darowizny, niepogarszającej sytuacji Darczyńcy w porównaniu do dotychczasowej;
  2. konieczności aktualizacji danych Fundacji;
  3. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Fundację lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Darczyńcy oraz Fundacji lub wydania wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Fundację, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Darczyńcy i Fundacji.
 2. Fundacja zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując jego nową wersję na stronie internetowej https://www.internet-czas-dzialac.pl, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu. Fundacja ma prawo ograniczenia lub wyłączenia możliwości przekazywania darowizn, bez uprzedniego informowania o tym Darczyńców.